Návštěvní řad Saunového ráje

Zakoupením vstupenky návštěvník potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

Vstup

1. Vstup je dovolen pouze v provozní době a po zaplacení vstupného nebo po předložení platné vstupenky. Prodej vstupenek probíhá v recepci během otvírací doby, v e-shopu na internetu a na jiných distribučních místech označených logem Saunového Ráje.

2. Recepční má právo neumožnit vstup při naplnění kapacity saunového ráje nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen vstup nebo kteří jsou vyloučeni z provozu.

3. Dětem do 14 let je vstup povolen pouze do 18. hodin a v doprovodu osoby starší 18 let.

4. Vstup je povolen nejpozději 1 hodinu před ukončením provozu.

Vyloučení z návštěvy saunového provozu

1. Do prostor wellness mají zakázaný vstup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. zejména osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci, kteří nejsou izolováni od osoby postižené nakažlivou infekční chorobou, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, osoby s kožními parazity a vyrážkami, obvazy na těle a rovněž osoby nečisté a v nečistém oděvu, zahmyzené. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.

2. Vstup může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

3. Z prostoru může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, jehož chování je nevhodné nebo který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa zařízení požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.

4. Do prostoru je zákaz vstupu se zvířaty.

Provozní pokyny pro návštěvníky

1. Návštěvník vstupuje do wellness prostoru po vysvlečení v šatně a po umytí teplou vodou a mýdlem ve sprše. V recepci wellness převezme od obsluhy číslo od skříňky a zapůjčený saunový sarong, za poplatek si může zapůjčit ještě osušku. Do prostoru wellness se vstupuje zásadně bez plavek. Návštěvník se může v prostoru pohybovat v zapůjčeném sarongu, který zároveň používá jako podložku v suchých prohřívárnách.

2. Návštěvník při vstupu do wellness provozu je povinen upozornit obsluhu na recepci, případně další pracovníky obsluhy wellness na svůj zdravotní stav s vědomím, že pro použití jednotlivých procedur existují kontraindikace. I v případě náhlých zdravotních problémů při procedurách musí neprodleně informovat pracovníky obsluhy.

3. Obsluha wellness má oprávnění po řádném vysvětlení neposkytnout návštěvníkovi takovou proceduru, kterou vylučuje jeho zdravotní stav nebo pro něho je zdravotně nevhodná. Jedná se jak o tepelné procedury (sauna, pára) nebo i masáže. Návštěvník wellness není oprávněn vyžadovat na pracovnících wellness jiné služby než jsou v nabídce tohoto zařízení ani služby neodpovídající jeho zdravotnímu stavu nebo aktuálnímu tělesnému a duševnímu stavu.

4. Do prostoru wellness je zakázáno přinášet skleněné nebo ostré předměty, jídlo, alkoholické nápoje, kuřivo, léky, drogy. Není dovoleno zde používat radiopřijímače, přehrávače, hudební nástroje nebo mobilní telefony. V prostoru wellness je zakázáno používat přípravky, které mohou poškodit vybavení nebo znečistit prostor, jako jsou krémy, oleje, peelingy nebo med. Jejich použití je dovoleno pouze v šatnách před odchodem ze sauny. Vnášení těchto přípravků do prostoru wellness bude pokutováno částkou 500,- Kč.

5. Každý návštěvník je povinen zachovávat v prostorách klid, neběhat a svým chováním neobtěžovat ostatní návštěvníky a dbát o dodržování zásad bezpečnosti a mravnosti. Rodiče jsou zodpovědní za děti, s kterými přišli, a jsou povinni je poučit o zásadách saunování a udržování klidu v prostoru wellness.

6. Doporučuje se nebrat do prostor wellness cenné věci a větší obnosy peněz. Uložení osobních předmětů je možné pouze na místě k tomu určeném, jinak provozovatel nebere za jejich ztrátu odpovědnost.

7. Všichni návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek a chovat se šetrně k zařízení a vybavení, šetřit vodou a energiemi. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců provozovatele.

8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nebere provozovatel odpovědnost.

9. Půl hodiny před ukončením provozu je návštěvník povinen opustit saunu, aby se stačil zregenerovat a obléci do uzavření šaten. Obsluha wellness je oprávněna návštěvníky na končící provozní dobu upozornit a je oprávněna vypnout provoz prohříváren, nebude již návštěvníky pouštět na masáže.

10. Prostor mezi šatním skříňkami je monitorován průmyslovou kamerou. Návštěvník je na to upozorněn cedulí na dveřích do šatny i v šatně. Je to z důvodu zabezpečení věcí uložených ve skříňkách. Soukromí návštěvníků je zajištěno v prostoru převlékací kabiny a v úpravně vlasů u zrcadel.
Záznam bezpečnostní kamery je uchováván 72 hodin a má k němu přístup pouze obsluha sauny. Při instalaci kamerového systému byly splněny požadavky zákona 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Záznam nebude nijak zveřejněn či jinak zneužit.

Pokyny pro použití prohříváren

1. Do suchých saun vstupujte osušeni a zapůjčený sarong používejte jako podložku tak, aby celé tělo, včetně nohou, bylo podloženo. Není povoleno sedat nebo lehat přímo nahým tělem na dřevěné pryčny.

2. Do parních kabin vstupujte bez oděvu a očistěte sedačku nainstalovanými postřikovými hadicemi.

3. V prohřívárně by nikdy neměl být žádný návštěvník sám. Návštěvníci potírny musí upozornit obsluhu na případ, kdyby se někomu ze spolusaunujících prudce zhoršil zdravotní stav, případně vynést dotyčnou osobu ihned z prohřívárny. Při vlastních zdravotních potížích požádejte o pomoc sousedního návštěvníka nebo, pokud sami zvládnete, ihned opusťte prohřívárnu a informujte obsluhu. Při jakémkoliv problému – nevolnosti nebo technickém problému – má návštěvník možnost stiskem poplašného tlačítka v suchých saunách přivolat obsluhu a vypnout saunová kamna.

4. Při pocení je vhodné masírovat povrch těla, např. vlastním kartáčem nebo žínkou. Zvyšuje se tím účinek saunování. Délka pobytu v prohřívárně je individuální, většinou 10 – 20 minut, má být vždy pro návštěvníka příjemná.

5. Po dokonalém prohřátí se osprchujte vodou a ochlaďte v ochlazovacím bazénku. Není dovoleno vstupovat do bazénku bez předchozího osprchování! Při pocitu chladu se osušte a vraťte se do potírny. Doporučuje se mezi ochlazení a nový pobyt v potírně vložit krátký odpočinek, nejlépe doplněný o příjem tekutin. Objednat občerstvení je možné pouze v odpočívárně přes objednávací panel. Proceduru teplo – chlad opakujte dle pocitu, optimálně třikrát. Po ukončení střídání procesů prohřívání – ochlazení – odpočinek by měl následovat delší odpočinkový proces v délce min. 20 minut pro celkovou regeneraci organizmu.

9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou. Nepoužívejte mýdlo, kůže je pročištěná a není třeba ji dále vysušovat.

10. Při odpočinku v tepidariu a odpočívárně použijte sarong nebo osušku jako podložku, nelehejte a nesedejte nahým tělem na textilní potahy lehátek a sedaček. Při odpočinku na dřevěných odpočinkových lavicích pod sebe opět použijte sarong jako podložku.

Závěrečné informace

1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti volejte obsluhu sauny. Lékárnička je umístěna v recepci.

2. Při ztrátě nebo poškození přiděleného čísla od skříňky v šatně bude vybrán poplatek ve výši 50 Kč.

3. Předměty nalezené v objektu Saunového ráje je nálezce povinen odevzdat na recepci.

4. Při odchodu návštěvník vrátí číslo a je povinen uhradit částku za zkonzumované občerstvení, případně za čas, který strávil v placeném prostoru nad limit zakoupené vstupenky.

5. V celém objektu Saunového ráje platí přísný zákaz kouření.