OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen “Obchodní podmínky”).

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách

1.1.1 “E-shop” znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.saunovyraj.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.  “Kupní smlouva” znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu.
1.1.2 “Nákupní košík” znamená část E-shopu,která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží.
1.1.3 “Občanskýzákoník” znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
“Provozovatel” znamená paní Ing. Hana Platenková, IČO: 42925266, s místem podnikání Vysokomýtská 629, Holice 53401.
1.1.4 “Spotřebitel” znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.
1.1.5 “Uživatel”znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop.

1.1.6 “Zboží” znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E- shopu.

2 Proces uzavřeníSmlouvy

2.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením ” objednat” v uživatelském rozhraní E-shopu.
2.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst.2.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením ” objednat”.
2.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst.2.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.
2.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko”objednat ” Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.
2.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3 Kupnísmlouva

3.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:.

3.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
3.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit,a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
3.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
3.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení §2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
3.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli a způsob odeslání zboží.
3.1.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby případně doručovací metody, je Uživatel povinen nést tyto náklady, které jsou uvedeny v uživatelském prostředí E-shopu.

3.1.7 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem (číslo faktury).
3.1.8 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
3.1.9 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží nelze vzájemně kombinovat, není-li u dané slevy uvedeno výslovně jinak.
3.1.10 Provozovatel zašle vždy Uživateli zálohovou fakturu v písemné podobě, a to spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).

3.1.11 Daňový doklad zašle Provozovatel Uživateli na jeho výslovné vyžádání.
3.1.12  Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, ruší se daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
3.1.13 Právo z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla a/nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
3.1.14 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, přechází na Uživatele momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4 Informace pro Spotřebitele

4.1 Spotřebitel má podle ustanovení §1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží.  Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
4.2 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, např. o poštovné.
4.3 V případě odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen vrátit Provozovateli dané Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od dané Kupní smlouvy.
4.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný. Zboží, které Spotřebitel Provozovateli  vrací, nesmí být použité. (Nelze odstoupit od smlouvy, pokud byly dárkové poukazy použity a jsou vyčerpány)
4.6 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č.1 těchto Obchodních podmínek.
4.7 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy info@saunovyraj.cz.

5 Reklamační řád

5.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

5.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti. Není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
5.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
5.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
5.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
5.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
5.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list.Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
5.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
5.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušeníSmlouvy.
5.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
5.12 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
5.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

6 Osobní údaje

Uživatel tímto ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon”), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity:
správcem
pověřeným zaměstnancem správce
smluvním partnerem správce
Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu určitou, a to na 10 let.
Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních nabídek správce, marketingové účely bez poskytování osobních údajů třetím osobám.
Uživatel prohlašuje, že je si vědom svých práv podle ust.§28 a §29 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

7 Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 10 let.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti.

8 UžíváníE-shopu

8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
8.2. Provozovatel má právo změni E-shop, jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo z jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
8.5 Vpřípadě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet Spořebitele, pokud mu byl přidělen.

9 Prohlášení Provozovatele

9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
9.2 Vlivem technické chyby vE-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá ceně v ceníku Provozovatele ani obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží. Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakt.

10 Rozhodné právo

10.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

11 Účinnost

11.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.4.2020.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Já, níže podepsaný/á , bytem
, datum narození
,

tímto odstupuji od kupní smlouvy, na jejímž základě mi od Vás bylo dodáno následující zboží:
V,dne